കളപറിക്കല്‍, വളപ്രയോഗം, കീടനിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള വിഷം തളിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് തൊഴ

അപ്പർകുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ അടക്കം വരുന്ന പുഞ്ചകൃഷിയ്ക്കായ

വയനാട്ടില്‍ പുഷ്പ കൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതോടെ നിരവധി കര്‍ഷകരാണ് പുഷ്പ കൃഷിയില