×

ബ്രഹ്മാവാണ് രോഹിണി നാളിന്റെ ദൈവം. അതിനാല്‍ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പേരുകളെല്ലാം രോഹിണിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയ

അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉന്നതിയും ലഭ്യമാവും. ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാവും.

Read More