അതത് മേഖല കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപമേധാവിയുടെ അതിഥി അധ്യാപക ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ

ഗ്രാഡുവേറ്റ് അപ്രന്റീസിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്, സിവില്‍