മികച്ച മാരിടൈം പുസ്തകമെഴുതിയ സര്‍ദാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്മാരകമൊന്നുമില്ല. നേവിക്ക് അക്കാര്

ബാറ്ററി മള്‍ട്ടിഫങ്ഷന്‍ റഡാര്‍, ബാറ്ററി സര്‍വൈലന്‍സ് റഡാര്‍, ബാറ്ററി