പിരിയുകയല്ല നാംഅക്ഷരം അടുക്കി അടുക്കിഎത്രയോ ജീവിതജലാശയം തീര്‍ത്തതിന്‍തുടിപ്പിനാല്‍ഹൃദയം കുളിര്‍ത്ത്യാത്ര തുടരു

കൃഷ്ണകുചേലബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച അഭിജ്ഞാന്‍ എന്ന നോവല്‍ കര്‍മ്മയ