×

കറുത്ത കാറ്റിന്റെ ചിറകിലേക്കൊരാള്‍ വെറുപ്പുകൂട്ടിവ- ച്ചെറിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അകലെ നില്‍ക്കുന്ന മ

ഇക്കാര്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാതാവ് തന്റെ ഉദ്യമം, ലോകത്തെയാകെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ശ