ജില്ലയില്‍ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത് 4811 പ

5000 രൂപ, ഫാന്‍സി ലൈറ്റുകള്‍, മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങള്‍, മിക്സി, ഫ്രിഡ്ജ്, ഭക്ഷണസാധനങ്

Kannur


Kozhikode