സ്ഥിരമായി അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കടലോര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് തടയുന്നതിനായി

കടലാക്രമണ ഭീഷണിയുള്ള മേഖലയായിട്ടും കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണമെന്നത് ജലരേഖയായി. മേഖലയി

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഉരുക്കുവലകളാണ് പാറക്കെട്ടിനു മുകളിലുള്ള മലയുടെ മുകളില്‍ വിരിക്കുക

Kannur