കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചേന്ദമംഗലൂര്‍, മുക്കം, ആനയാംകുന്ന്, കാരമൂല, മുരിങ്ങംപുറായി തുടങ്ങിയ പ

പാളയം പച്ചക്കറി മാര്‍ക്കറ്റ്, ഫ്രൂട്‌സ് സ്റ്റാള്‍ എന

Palakkad