×

സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ എംഎല്‍എ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ബ്ലോക്ക്

കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാദി കിടന്നതിനാല്‍ അമൂല്യമായ ആയിരക്കണക

Kasargod


Kannur


Kozhikode


Malappuram


Thrissur


Palakkad


Ernakulam


Idukki


Thiruvananthapuram