ന്യൂയോർക് സെന്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചര്ച്ച ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗമാണ്. ഭാര്യ നിത തോമസ് ഈ വര്

GULF