×

നീചാഭിലാഷി ഗ്രഹം, ഉച്ചാഭിലാഷി ഗ്രഹം എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. നീചത്തെ, തന്റെ നീചക്ഷ

ഗായത്രീമന്ത്രസാധന മുഖേന വ്യക്തിയില്‍ ഈ ഒമ്പതു സദ്ഗുണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുയരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തില്‍

ദീനരായവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുക, ശ്രേഷ്ഠരായവരെ ബഹുമാനിക്കുക, നിത്യവും വേദാന്ത വാക്യങ്ങളെ ശ്രവികRead More