×

വിനയവും സമര്‍പ്പണവുമാണ് ഭാരതീയ വീക്ഷണങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര. തന്റെ ഭൗതികശരീരം മൂലപ്രകൃതിയിലും,

ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ കഥപറയുന്ന, ദേശത്തിന് വിളക്കായൊരു ക്ഷേത്രം. അതിപുരാതനവും വേറിട്ട ആചാരങ്ങളാല്‍ പ്രശസ്തവുമായ

24,000 ശ്ലോകങ്ങളിലായി 'രാമന്റെ അയന' ത്തെ ഇതിഹാസമാക്കിയ വാല്മീകിയുടെ പൂര്‍വ ചരിത്രം രാക്ഷസസമാനമായി

Read More