ചാന്ദ്രമാസ പ്രകാരം വിശാഖം നക്ഷത്രത്തില്‍ പൗര്‍ണമി വരുന്നമാസമാണ് വൈശാഖം. ആ കാലഗണന അനുസരിച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠമായ വൈശാഖമ

വെറ്റിലയുടെ ഉള്ളില്‍ വിഷ്ണുവും പുറത്ത് ചന്ദ്രനും കോണുകളില്‍ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും വാഴുന്നു. അഗ്രത്തി

ആ ഒരു പ്രക്രിയയില്‍ എന്തും മനസ്സില്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയും. അത് ബോധപൂര്‍വ്വം നടക്കുകയാണെങ്കില്‍

Read More