എല്ലാ ദേവതകള്‍ക്കും മോക്ഷദായകത്വശക്തിയില്ല. താരകബ്രഹ്മമായതിനാലാണ് ഭഗവാന്‍ മോക്ഷദായകനാകുന്നത്. അഗ്

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പെണ്‍ചരിതം അവകാശപ്പെടുന്ന കാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവ സ്ഥാനം എണ്‍പത്തിയെട്ടു വയസ്സുള്ള ഓ

ശ്രീരമാദേവിമാതാവിന്റെ വാചനങ്ങള്‍