×

വായുവിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് റിച്ചാര്‍ലിസന്‍ തൊടുത്തുവിട്ട ആക്രോബാറ്റക് കിക്ക് സെര്‍ബിയന്‍ വലയില്‍ തറച്ചുകയറി

. സ്‌കോര്‍നില സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അനായാസമായിരുന്നില്ല സെAthletics


Badminton


Cricket


general