ആദ്യ പകുതിയില്‍ കളി വിരസമായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട അവസരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും ലഭിച്ചത്. തുട

കേരള പോലീസിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് ആദ്യ കളിച്ചത്.മിസ്റ്റർ ഡിപ്പ