ഉയരം കൂടിയ പാറക്കെട്ടുകളും ചെറുകുന്നുകളും നിറഞ്ഞ വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തിന

അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വന്യമൃഗങ്ങ

Read More