×

അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചതില്‍ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗത്തില്

ലോകത്ത് ആദ്യമായി റൂബിക്‌സ് ക്യൂബും അതിന്റെ അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്‌നപരിഹാരവും ആദ്യമാ

ഉള്ള്യേരി, മൊടക്കല്ലൂര്‍ വഴിയുള്ള യാത്ര രാത്രിയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതു ഒട്ടേറെ സ്മരണകള്