തപസ്യയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വാര്‍ത്തികത്തിന്റെ 1986 ഡിസംബര്‍ ലക്കത്തിലെ 'സഞ്ചാരീഭാവം' എന്ന പംക്തിയ

സംഘപഥത്തിലൂടെ- ജന്മസാഫല്യം എന്നദ്ദേഹം കരുതിയത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരത്തെയല്ല, ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ വൃത്താനുവൃത്ത

അവസാന നിമിഷംവരെ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള പുസ്തകം ഒന്നുമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും, ആ പുസ്തകം ശ്