സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകൡലെല്ലാം നിറയെ തേനാണ്. അതിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താനാണ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ

വെയിലിന്റെ പീതകാന്തിയില്‍ കുളിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ശിലാശില്‍പ്പസാമ്രാജ്യം ഇതാ തൊട്ടുമുന്നില്‍. എന്നോ

അച്ചന്‍: ''നല്ലത്.സംശയം നിന്നെ കൂടുതല്‍ സത്യവിശ്വാസിയാക്കുന്നു.'' സത്യവിശ്വാസി: ''ഏത് തീയേറ്ററിലാണച്ചോ ആ സിനിമ?…