×

രാഷ്ട്രപതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാരി ആയതിനാലാണ് അവരെക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന തരംതാണ

സ്വാശ്രയ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രതീകവല്‍ക്കരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം.

ഇപ്പോള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ കശ്മീരിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ കശ്മീരില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ മറ്റു മൂന്നു മലയRead More