പിണറായി വിജയനും ബ്രണ്ണന്‍ കോളജിലാണല്ലോ പഠിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിയുടെ യുവ നേതാക്കളില്‍ വിജയന്‍ മുന്നില

ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക സംസ്‌കൃതിയുടെ പ്രകാശം പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുവ

മലബാര്‍ മാപ്പിള ലഹള, പുന്നപ്ര വയലാര്‍, കയ്യൂര്‍, കരിവള്ളൂര്‍, മൊറാഴ തുടങ്ങിയ സമ