×

കാര്‍ഷിക ബില്ല് കാവിപക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്? ഈ ബില്ല് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? പു

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചദര്‍ശനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട പ്രൊഫ. തുറവൂര്‍ വിശ്വംഭരന്‍ മാഷിന്റെ സ്മൃതി ദിനമായി

ചരിത്രം കണ്ട ആ കൊടുംക്രൂരതയ്ക്ക് ജിഹാദിപ്പടയെ ഒരുക്കിയെടുത്തതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും ബോധപൂര്‍വ്

Read More