×

'അവനാകുന്നു നമ്മുടെ കരളിലെ- യാനന്ദം പരമാനന്ദം'

പ്രോട്ടിയം സാധാരണ ഹൈഡ്രജന്‍ ആണെങ്കില്‍ ഡ്യൂട്ടിരിയം, ട്രിഷിയം എന്നിവയാണ് ഐസോടോപ്പുകള്‍. മണ്ണിനിടയിലെRead More