×

ജീവിതസംസ്‌കാരത്തിലും ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും നവീകരണം നടത്തി കേരളീയസമൂഹത്തെ സ്വയം ഉയര്‍ത്തുകയായിരുന്നു എഴ

കേന്ദ്ര മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കെന്നപോലെ മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക

നെഹ്രുവിനെയോ ഇന്ദിരയെയോ രാജീവിനെയോ നരസിംഹറാവുവിനെയോ പോലെ ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 356 ഉപയോഗിച്ച്