മുന്നണി ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന പൊളിച്ചെഴുത്തായിരിക്കും 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം. പുതി

സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുതന്നെ ഭൂമിയെ അമ്മയായും ദേവതയായുമൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഭാരതീയരുടേത്. ഇന്