സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍ ആനുകൂല്യം നേടിയ ശേഷം മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനു വിധേയമാകു

മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയായ കേരളത്തില്‍ സിപിഎമ്മും കോണ്‍ഗ്രസ്സും നയിക്കുന്ന മു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലക്കാരനായ മന്ത്രി ജയരാജനും പ്രത്യേക ജനുസ്സില്‍പ്പെട്ടതാണെന്ന് എത്ര