×

ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ വിരോധാഭാ

മാളികപ്പുറം സിനിമ സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചുവെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ ആ സിനിമ ഉയര്‍ത്തിയ വിഷയങ