വാല്‍മീകി രാമായണവും എഴുത്തച്ഛന്റെ അധ്യാത്മരാമായണവുമാണ് ഏറെ പ്രസിദ

ഭാരതത്തിലാകട്ടെ ആസേതുഹിമാചലം രാമന്ത്രങ്ങളാല്‍ മുഖരിതമായിരുന്നു. എങ്ങും അയോധ്യയുടെ പ്രതീതിയാ

കോത്താരി സഹോദരങ്ങളായ റാം കോത്താരിയും, ശരത് കോത്താരിയും വെടിയേറ