×

അര്‍ധസത്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള പ്രചരണവും ബൗദ്ധിക നെറികേടും പോലുള്ള രാഷ്ട്രീ

എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ-പ്ലസ്സുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക

ആശങ്കയില്‍ നിന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര. രാഷ്ട്രം കൂടുതല്‍ ശക്ത