എല്ലാ മൗലിക അവകാശങ്ങള്‍ക്കും മേല്‍ മിതമായ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാലവര്‍ഷം കനക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. പക്ഷേ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാകുമോ കാറ്റും മഴയുമെല്ലാം

എത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലെവി ചുമത്താനുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. തനി ഇരട്ടത്താപ്പാണ്